#ازدواج Instagram Photos & Videos

ازدواج - 1.4m posts

Hashtag Popularity

46.9
average comments
1.9k
average likes

Latest #ازدواج Posts

 • حواستان به داشته های زندگیتان باشد..
اینکه یک رابطه ی باکیفیتِ عاشقانه را
بخاطر چند رابطه نصفه و نیمه اجتماعی ازدست می دهید
از دست دادنِ کمی نیست!
اینکه یک فردِ مناسب وایده آل را با افرادی که اسم رابطهِ شان
هم حتی 'دوستیِ معمولیست' عوض می کنید
تعویضِ ساده ای نیست!
یادتان نرود که چه چیزی را در قبالِ چه از دست می دهید..
نکند برای برداشتن چند تکّه سنگ زیبا از روی زمین
الماسِ باارزشی را که در دست دارید از دست بدهید!
نگاهتان به دستِ خودتان باشد..
به اَلماستان
زمین همیشه پر از تکّه سنگ های "بی ارزش" است!

«محدثه فردوسی»
 • حواستان به داشته های زندگیتان باشد..
  اینکه یک رابطه ی باکیفیتِ عاشقانه را
  بخاطر چند رابطه نصفه و نیمه اجتماعی ازدست می دهید
  از دست دادنِ کمی نیست!
  اینکه یک فردِ مناسب وایده آل را با افرادی که اسم رابطهِ شان
  هم حتی 'دوستیِ معمولیست' عوض می کنید
  تعویضِ ساده ای نیست!
  یادتان نرود که چه چیزی را در قبالِ چه از دست می دهید..
  نکند برای برداشتن چند تکّه سنگ زیبا از روی زمین
  الماسِ باارزشی را که در دست دارید از دست بدهید!
  نگاهتان به دستِ خودتان باشد..
  به اَلماستان
  زمین همیشه پر از تکّه سنگ های "بی ارزش" است!

  «محدثه فردوسی»

 •  2  1  2 minutes ago
 • .
#شیب_تند_پیری_جمعیت در ایران
.
آمار نرخ باروری از سال 41 به بعد، تا دهه 
هفتاد ایران در صدر فرزند آوری قرار داشت 
ولی با سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر در 
معرض خطر پیری جمعیت قرار گرفت در 
حالی که همزمان رژیم صهیونیستی به صدر 
نرخ باروری رسیده است!
.
فرزندآوری را در ایران نشانه‌ی عقب‌ماندگی 
جلوه می‌دهند ولی خودشان سیاست رشد 
جمعیت پیش گرفتن!
.
خوب ماهم باید بعد از هشتگ‌بازی‌ها ؛ بعد از 
دغدغۀ شفافیت آرای نمایندگان ؛ بعد از رفع 
نگرانی از قرارداد با چین و... به فاجعۀ زیر 
هم فکر کنیم!
.
نرخ رشد جمعیت به #زیر_یک_درصد رسیده 
است ! هنوز #پنجرۀ_جمعیتی بازست؛ یعنی دو 
سوم جمعیت بین ۱۵تا۶۵سال هستند. تا بسته‌شدن 
این پنجره، فقط ۲۵سال فرصت داریم. از سال ۶۹ 
که متوسط فرزندان یک مادر، حدود ۵فرزند بود؛ 
با طرح «فرزند کمتر؛ زندگی بهتر» این میزان به 
کمتر از یک‌و‌نیم فرزند رسیده...!
.
«طرح تعالی جمعیت با برآورد هزینۀ ۱۳هزار 
میلیاردی»، «لایحۀ تسهیل ازدواج جوانان»، 
«تأمین زمان مناسب فرزندآوریِ بانوان با تدبیر 
مناسبِ طول دورۀ تحصیل بانوان و اشتغال 
ایشان» و... اولویتهای کنونی است.
.
وزارت بهداشت هم توصیه به فاصلۀ ۳تا۵ ساله 
بین دو بارداری را به ۱۸تا۲۴ ماه تقلیل داده!! 
با فرمان کنونی، بخواهیم یا نخواهیم، سال۱۴۳۰، 
۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند اند!!
.
.
.
#تلۀ_جمعیتی
#نرخ_باروری
#پیرجمعیتی
#جمعیت
#نرخ_باروری
#بچه_داری
#مادرانه
#ادامه_نسل
#پدرانه
#کودک_همسری
#نرخ_جمعیت
#امید_به_زندگی
#سگ_فرزندی
#بحران_جمعیت
#ازدواج
 • .
  #شیب_تند_پیری_جمعیت در ایران
  .
  آمار نرخ باروری از سال 41 به بعد، تا دهه
  هفتاد ایران در صدر فرزند آوری قرار داشت
  ولی با سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر در
  معرض خطر پیری جمعیت قرار گرفت در
  حالی که همزمان رژیم صهیونیستی به صدر
  نرخ باروری رسیده است!
  .
  فرزندآوری را در ایران نشانه‌ی عقب‌ماندگی
  جلوه می‌دهند ولی خودشان سیاست رشد
  جمعیت پیش گرفتن!
  .
  خوب ماهم باید بعد از هشتگ‌بازی‌ها ؛ بعد از
  دغدغۀ شفافیت آرای نمایندگان ؛ بعد از رفع
  نگرانی از قرارداد با چین و... به فاجعۀ زیر
  هم فکر کنیم!
  .
  نرخ رشد جمعیت به #زیر_یک_درصد رسیده
  است ! هنوز #پنجرۀ_جمعیتی بازست؛ یعنی دو
  سوم جمعیت بین ۱۵تا۶۵سال هستند. تا بسته‌شدن
  این پنجره، فقط ۲۵سال فرصت داریم. از سال ۶۹
  که متوسط فرزندان یک مادر، حدود ۵فرزند بود؛
  با طرح «فرزند کمتر؛ زندگی بهتر» این میزان به
  کمتر از یک‌و‌نیم فرزند رسیده...!
  .
  «طرح تعالی جمعیت با برآورد هزینۀ ۱۳هزار
  میلیاردی»، «لایحۀ تسهیل ازدواج جوانان»،
  «تأمین زمان مناسب فرزندآوریِ بانوان با تدبیر
  مناسبِ طول دورۀ تحصیل بانوان و اشتغال
  ایشان» و... اولویتهای کنونی است.
  .
  وزارت بهداشت هم توصیه به فاصلۀ ۳تا۵ ساله
  بین دو بارداری را به ۱۸تا۲۴ ماه تقلیل داده!!
  با فرمان کنونی، بخواهیم یا نخواهیم، سال۱۴۳۰،
  ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند اند!!
  .
  .
  .
  #تلۀ_جمعیتی
  #نرخ_باروری
  #پیرجمعیتی
  #جمعیت
  #نرخ_باروری
  #بچه_داری
  #مادرانه
  #ادامه_نسل
  #پدرانه
  #کودک_همسری
  #نرخ_جمعیت
  #امید_به_زندگی
  #سگ_فرزندی
  #بحران_جمعیت
  #ازدواج

 •  1  0  6 minutes ago
 • .
#شیب_تند_پیری_جمعیت در ایران
.
آمار نرخ باروری از سال 41 به بعد، تا دهه 
هفتاد ایران در صدر فرزند آوری قرار داشت 
ولی با سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر در 
معرض خطر پیری جمعیت قرار گرفت در 
حالی که همزمان رژیم صهیونیستی به صدر 
نرخ باروری رسیده است!
.
فرزندآوری را در ایران نشانه‌ی عقب‌ماندگی 
جلوه می‌دهند ولی خودشان سیاست رشد 
جمعیت پیش گرفتن!
.
خوب ماهم باید بعد از هشتگ‌بازی‌ها ؛ بعد از 
دغدغۀ شفافیت آرای نمایندگان ؛ بعد از رفع 
نگرانی از قرارداد با چین و... به فاجعۀ زیر 
هم فکر کنیم!
.
نرخ رشد جمعیت به #زیر_یک_درصد رسیده 
است ! هنوز #پنجرۀ_جمعیتی بازست؛ یعنی دو 
سوم جمعیت بین ۱۵تا۶۵سال هستند. تا بسته‌شدن 
این پنجره، فقط ۲۵سال فرصت داریم. از سال ۶۹ 
که متوسط فرزندان یک مادر، حدود ۵فرزند بود؛ 
با طرح «فرزند کمتر؛ زندگی بهتر» این میزان به 
کمتر از یک‌و‌نیم فرزند رسیده...!
.
«طرح تعالی جمعیت با برآورد هزینۀ ۱۳هزار 
میلیاردی»، «لایحۀ تسهیل ازدواج جوانان»، 
«تأمین زمان مناسب فرزندآوریِ بانوان با تدبیر 
مناسبِ طول دورۀ تحصیل بانوان و اشتغال 
ایشان» و... اولویتهای کنونی است.
.
وزارت بهداشت هم توصیه به فاصلۀ ۳تا۵ ساله 
بین دو بارداری را به ۱۸تا۲۴ ماه تقلیل داده!! 
با فرمان کنونی، بخواهیم یا نخواهیم، سال۱۴۳۰، 
۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند اند!!
.
.
.
#تلۀ_جمعیتی
#نرخ_باروری
#پیرجمعیتی
#جمعیت
#نرخ_باروری
#بچه_داری
#مادرانه
#ادامه_نسل
#پدرانه
#کودک_همسری
#نرخ_جمعیت
#امید_به_زندگی
#سگ_فرزندی
#بحران_جمعیت
#ازدواج
 • .
  #شیب_تند_پیری_جمعیت در ایران
  .
  آمار نرخ باروری از سال 41 به بعد، تا دهه
  هفتاد ایران در صدر فرزند آوری قرار داشت
  ولی با سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر در
  معرض خطر پیری جمعیت قرار گرفت در
  حالی که همزمان رژیم صهیونیستی به صدر
  نرخ باروری رسیده است!
  .
  فرزندآوری را در ایران نشانه‌ی عقب‌ماندگی
  جلوه می‌دهند ولی خودشان سیاست رشد
  جمعیت پیش گرفتن!
  .
  خوب ماهم باید بعد از هشتگ‌بازی‌ها ؛ بعد از
  دغدغۀ شفافیت آرای نمایندگان ؛ بعد از رفع
  نگرانی از قرارداد با چین و... به فاجعۀ زیر
  هم فکر کنیم!
  .
  نرخ رشد جمعیت به #زیر_یک_درصد رسیده
  است ! هنوز #پنجرۀ_جمعیتی بازست؛ یعنی دو
  سوم جمعیت بین ۱۵تا۶۵سال هستند. تا بسته‌شدن
  این پنجره، فقط ۲۵سال فرصت داریم. از سال ۶۹
  که متوسط فرزندان یک مادر، حدود ۵فرزند بود؛
  با طرح «فرزند کمتر؛ زندگی بهتر» این میزان به
  کمتر از یک‌و‌نیم فرزند رسیده...!
  .
  «طرح تعالی جمعیت با برآورد هزینۀ ۱۳هزار
  میلیاردی»، «لایحۀ تسهیل ازدواج جوانان»،
  «تأمین زمان مناسب فرزندآوریِ بانوان با تدبیر
  مناسبِ طول دورۀ تحصیل بانوان و اشتغال
  ایشان» و... اولویتهای کنونی است.
  .
  وزارت بهداشت هم توصیه به فاصلۀ ۳تا۵ ساله
  بین دو بارداری را به ۱۸تا۲۴ ماه تقلیل داده!!
  با فرمان کنونی، بخواهیم یا نخواهیم، سال۱۴۳۰،
  ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند اند!!
  .
  .
  .
  #تلۀ_جمعیتی
  #نرخ_باروری
  #پیرجمعیتی
  #جمعیت
  #نرخ_باروری
  #بچه_داری
  #مادرانه
  #ادامه_نسل
  #پدرانه
  #کودک_همسری
  #نرخ_جمعیت
  #امید_به_زندگی
  #سگ_فرزندی
  #بحران_جمعیت
  #ازدواج

 •  1  0  6 minutes ago
 • خدایا
از ما آهی و از تو نگاهی
برنامه «حال نو» کاری از گروه اجتماعی فرهنگی شبکه دو سیماست که در هر قسمت، دکتر انوشه مطالب ارزشمندی از زندگی را به ما گوشزد میکنند. این برنامه در بخشهای کوتاهی، آنچه را برای تفکر لازم است و همچنین مطالب ارزشمندی در مورد بیماری کرونا در اختیارمان قرار میدهد. «حال نو» در فواصل برنامه های شبکه دو پخش می شود.
#سیمادو
#انوشه 
#دکتر_انوشه
#انوشه #دکترمحمودانوشه #ازدواج#روانشناسی_رابطه#دکتر_انوشه_ی_مهربانم#محمودانوشه#دکتر_انوشه #دلبستگی#دلبسته#دلدار#شخصیت#خیانت#روانشناسی#روانشناسی_عشق#عکس_نوشته #قند_و_پند_و_عسل
#الهی_قمشه_ای #انرژی_مثبت 
#اندیشه #عرفان #متافیزیک #موفقیت 
#مولانای_جان #مولانا #خود_شناسی #خداشناسی#حافظ
 • خدایا
  از ما آهی و از تو نگاهی
  برنامه «حال نو» کاری از گروه اجتماعی فرهنگی شبکه دو سیماست که در هر قسمت، دکتر انوشه مطالب ارزشمندی از زندگی را به ما گوشزد میکنند. این برنامه در بخشهای کوتاهی، آنچه را برای تفکر لازم است و همچنین مطالب ارزشمندی در مورد بیماری کرونا در اختیارمان قرار میدهد. «حال نو» در فواصل برنامه های شبکه دو پخش می شود.
  #سیمادو
  #انوشه
  #دکتر_انوشه
  #انوشه  #دکترمحمودانوشه  #ازدواج #روانشناسی_رابطه #دکتر_انوشه_ی_مهربانم #محمودانوشه #دکتر_انوشه #دلبستگی#دلبسته#دلدار#شخصیت#خیانت#روانشناسی#روانشناسی_عشق#عکس_نوشته #قند_و_پند_و_عسل
  #الهی_قمشه_ای #انرژی_مثبت 
  #اندیشه #عرفان #متافیزیک #موفقیت 
  #مولانای_جان #مولانا #خود_شناسی #خداشناسی#حافظ

 •  2  0  12 minutes ago
 • 💍سالن عقد تشریفاتی دلسا
◻با ظرفیت ۵۰ نفر
🍹☕با پذیرایی بار سرد و گرم 
🍒🧁انواع میوه و شیرینی
🍰🍮کیک و دسر و فینگرفود
🍽سرو غذا
🎶📸به همراه موسیقی و عکاس و عاقد
📃🗒و برنامه ریزی صفر تا صد مراسم شما با بهترین کیفیت
🤵🏻👰🏻منتظر ثبت بهترین لحظات شما عزیزان میباشد.
ما شیرین ترین لحظه زندگی شما را زیبا تر خواهیم کرد،مطابق آنچه شما بخواهید❤💍
.
.
.
.
#عقد #سالن_عقد #عقد_آریایی #تشریفات #لرستان #خرماباد #خرم _آباد #لرستانی #محضر #ازدواج #عقد #سالن_عقد #عقد_آریایی #تشریفات #لرستان #خرماباد #خرم _آباد #لرستانی #محضر #ازدواج#سالن_عقد_تشریفاتی_دلسا #عاقد #خطبه #ازدواج
 • 💍سالن عقد تشریفاتی دلسا
  ◻با ظرفیت ۵۰ نفر
  🍹☕با پذیرایی بار سرد و گرم
  🍒🧁انواع میوه و شیرینی
  🍰🍮کیک و دسر و فینگرفود
  🍽سرو غذا
  🎶📸به همراه موسیقی و عکاس و عاقد
  📃🗒و برنامه ریزی صفر تا صد مراسم شما با بهترین کیفیت
  🤵🏻👰🏻منتظر ثبت بهترین لحظات شما عزیزان میباشد.
  ما شیرین ترین لحظه زندگی شما را زیبا تر خواهیم کرد،مطابق آنچه شما بخواهید❤💍
  .
  .
  .
  .
  #عقد #سالن_عقد #عقد_آریایی #تشریفات #لرستان #خرماباد #خرم _آباد #لرستانی #محضر #ازدواج #عقد #سالن_عقد #عقد_آریایی #تشریفات #لرستان #خرماباد #خرم _آباد #لرستانی #محضر #ازدواج#سالن_عقد_تشریفاتی_دلسا #عاقد #خطبه #ازدواج

 •  102  3  12 minutes ago
 • قسمت ۳
بحث آشپزی شد بیاید یه چیزی بگم بهتون 
من قبل از ازدواج اصلاااا اصلاا حتی یه نیمرو هم درست نکرده بودم نه خودم میخواستم نه حوصلشو داشتم نه ذوق نه شور هیچیییی حتی موقع ازدواجم با خودم میگفتم خب من برم چی درست کنم؟؟؟من که هیچی بلد نیستم ترس وجودمو گرفت😂 با وجود ترسمم بازم حاضر به یادگیری قبلی نشدم
خلاصه که ازدواج کردمو روزی رسید که باید ناهار درست میکردم ففط یادم بود که مامانم همیشه میگفت آسونترین غذا استنبولیه😂😂گوشیو برداشتمو زدم طرز پخت استنبولی آسان 
اینم بگم که هر موقع غذاییو تو گوگل سرچ میکنم حتما آخرش مینویسم آسان که یه وقت طرز پخت سخت یادم نده😂
آقا من استنبولیه شفته درست کردم جاتون خالی 🤦‍♀️
شوهر خاله ی همسرم زنگ زد و احوالپرسیو به شوهرم گفت ناهار چی دارید؟ شوهرمم گفت مرغ 
نمیدونم اگه میگفت استنبولی کسر شان بود یعنی؟؟؟؟ 
هنوز که هنوزه هم ازش نپرسیدم چرا گفتی مرغ😂
دخترای عزیزم اگه قبل ازدواج آشپزی یاد گرفتید که چه بهتر اگرم یاد نگرفتید نگران نباشید واقعا گوگل کمک میکنه و اوکی میشید بعد از یه مدت
دوستتون دارم بوس بوس
#آشپزی#آرامش#خانه#ناهار#مجازی#شام#آسان#راحت#کدبانو#خانم#زن#دختر#مرغ#استنبولی#مشاور#فصل#تابستان#بهار#خاطره#تجربه#استرس#ازدواج#عقد#نامزدی#شام#ناهر#صبحانه#نان
 • قسمت ۳
  بحث آشپزی شد بیاید یه چیزی بگم بهتون
  من قبل از ازدواج اصلاااا اصلاا حتی یه نیمرو هم درست نکرده بودم نه خودم میخواستم نه حوصلشو داشتم نه ذوق نه شور هیچیییی حتی موقع ازدواجم با خودم میگفتم خب من برم چی درست کنم؟؟؟من که هیچی بلد نیستم ترس وجودمو گرفت😂 با وجود ترسمم بازم حاضر به یادگیری قبلی نشدم
  خلاصه که ازدواج کردمو روزی رسید که باید ناهار درست میکردم ففط یادم بود که مامانم همیشه میگفت آسونترین غذا استنبولیه😂😂گوشیو برداشتمو زدم طرز پخت استنبولی آسان
  اینم بگم که هر موقع غذاییو تو گوگل سرچ میکنم حتما آخرش مینویسم آسان که یه وقت طرز پخت سخت یادم نده😂
  آقا من استنبولیه شفته درست کردم جاتون خالی 🤦‍♀️
  شوهر خاله ی همسرم زنگ زد و احوالپرسیو به شوهرم گفت ناهار چی دارید؟ شوهرمم گفت مرغ
  نمیدونم اگه میگفت استنبولی کسر شان بود یعنی؟؟؟؟
  هنوز که هنوزه هم ازش نپرسیدم چرا گفتی مرغ😂
  دخترای عزیزم اگه قبل ازدواج آشپزی یاد گرفتید که چه بهتر اگرم یاد نگرفتید نگران نباشید واقعا گوگل کمک میکنه و اوکی میشید بعد از یه مدت
  دوستتون دارم بوس بوس
  #آشپزی #آرامش #خانه #ناهار #مجازی #شام #آسان #راحت #کدبانو #خانم#زن#دختر#مرغ#استنبولی#مشاور#فصل#تابستان#بهار#خاطره#تجربه#استرس#ازدواج#عقد#نامزدی#شام#ناهر#صبحانه#نان

 •  0  0  15 minutes ago

Top #ازدواج Posts

 • باید با کسی #ازدواج کنید که خاطرتان آسوده باشد که از این به بعد سلامت فیزیکی و سلامت روانی شما بهتر و راحتتر تامین می شود
 • باید با کسی #ازدواج کنید که خاطرتان آسوده باشد که از این به بعد سلامت فیزیکی و سلامت روانی شما بهتر و راحتتر تامین می شود

 •  10,899  135  8 hours ago
 • نظر شما چیست؟
.
.
پرسش‌ها و مشکلات خود را از طریق •دایرکت مسیج• در میان بگذارید.
.
برای دوستان خود بفرستید
@ravanshenasiii
@ravanshenasiii
 • نظر شما چیست؟
  .
  .
  پرسش‌ها و مشکلات خود را از طریق •دایرکت مسیج• در میان بگذارید.
  .
  برای دوستان خود بفرستید
  @ravanshenasiii
  @ravanshenasiii

 •  5,086  65  6 hours ago
 • احتمالا برای همه ما پیش اومده که دنبال چرایی و دلیلی برای زندگی و ادامه زندگیمون بگردیم.
.
.
ویکتورفرانکل روان شناس معنا گرا برای معنا بخشیدن به زندگی سه راه پیشنهاد می کند:

1- اگر انسان چیزی خلق کند،زندگی اش می تواند با معنا باشد، (در اینجا انسان از خود سئوال می کند: من برای چه زنده هستم؟ 

2- انسان معنا را در شیوه تجربه کردن زندگی ، یا کسی را دوست داشتن،می بیند.(در اینجا انسان از خود می پرسد:من برای چه کسی زنده هستم؟ )

3- انسان معنا را در بحبوحهٔ مشکلات سنگین در می یابد. طرز برخوردی که ما نسبت به رنج انتخاب میکنیم.
در جایی که ما با یک سرنوشت غیر قابل تغییر روبرومی شویم. مثلاً(یک بیماری غیر قابل علاج،مرگ یک عزیز، یک موقعیت ناامید کننده،...) در این جاست که زندگی را معنا میکنیم.(در اینجا انسان از خود می پرسد: چرا نگرش مثبت در برابرسرنوشت غیر قابل تغییر و اجتناب ناپذیر نداشته باشم؟) ویکتور فرانکل معتقد است که درست در جایی که ما با یک موقعیت روبه رومی شویم که به هیچ روی نمی توانیم آن را تغییر دهیم از ما انتظار می رود که خود را تغییر دهیم، رشد کنیم، بالغ شویم و از خود فراتر رویم...
گوردون آلپورت در مقدمه ی کتاب «انسان در جستجوی معنی» فرانکل می نویسد : 
اگر زندگی کردن رنج بردن است، پس برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت. اگر اصلا زندگی خود هدفی داشته باشد ، رنج و مرگ نیز معنا خواهد یافت. 
اما هیچ کس نمی تواند این معنا را برای دیگری بیابد.
 هرکس باید معنای زندگی خود را، خود جستجو کند و مسئولیت آن را پذیرا باشد . اگر موفق شود، با وجود همه تحقیرها به زندگی ادامه می دهد. 
انسان در جستجوی معنی 
ویکتور فرنکل
.
#رابطه#زوجدرمانی#خانواده_درمانی#ازدواج#طلاق#خیانت#معنای_زندگی #اصفهان#خودکشی#نقش_جهان #اصفهانیا #ویکتور_فرانکل #کتاب#روانشناس#مشکلات_فردی #مشکلات_روانی 
#psychology#relationships #victorferankle#logotherapy
 • احتمالا برای همه ما پیش اومده که دنبال چرایی و دلیلی برای زندگی و ادامه زندگیمون بگردیم.
  .
  .
  ویکتورفرانکل روان شناس معنا گرا برای معنا بخشیدن به زندگی سه راه پیشنهاد می کند:

  1- اگر انسان چیزی خلق کند،زندگی اش می تواند با معنا باشد، (در اینجا انسان از خود سئوال می کند: من برای چه زنده هستم؟

  2- انسان معنا را در شیوه تجربه کردن زندگی ، یا کسی را دوست داشتن،می بیند.(در اینجا انسان از خود می پرسد:من برای چه کسی زنده هستم؟ )

  3- انسان معنا را در بحبوحهٔ مشکلات سنگین در می یابد. طرز برخوردی که ما نسبت به رنج انتخاب میکنیم.
  در جایی که ما با یک سرنوشت غیر قابل تغییر روبرومی شویم. مثلاً(یک بیماری غیر قابل علاج،مرگ یک عزیز، یک موقعیت ناامید کننده،...) در این جاست که زندگی را معنا میکنیم.(در اینجا انسان از خود می پرسد: چرا نگرش مثبت در برابرسرنوشت غیر قابل تغییر و اجتناب ناپذیر نداشته باشم؟) ویکتور فرانکل معتقد است که درست در جایی که ما با یک موقعیت روبه رومی شویم که به هیچ روی نمی توانیم آن را تغییر دهیم از ما انتظار می رود که خود را تغییر دهیم، رشد کنیم، بالغ شویم و از خود فراتر رویم...
  گوردون آلپورت در مقدمه ی کتاب «انسان در جستجوی معنی» فرانکل می نویسد :
  اگر زندگی کردن رنج بردن است، پس برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت. اگر اصلا زندگی خود هدفی داشته باشد ، رنج و مرگ نیز معنا خواهد یافت.
  اما هیچ کس نمی تواند این معنا را برای دیگری بیابد.
  هرکس باید معنای زندگی خود را، خود جستجو کند و مسئولیت آن را پذیرا باشد . اگر موفق شود، با وجود همه تحقیرها به زندگی ادامه می دهد.
  انسان در جستجوی معنی
  ویکتور فرنکل
  .
  #رابطه #زوجدرمانی #خانواده_درمانی #ازدواج #طلاق #خیانت #معنای_زندگی #اصفهان #خودکشی #نقش_جهان #اصفهانیا #ویکتور_فرانکل #کتاب#روانشناس#مشکلات_فردی #مشکلات_روانی
  #psychology#relationships #victorferankle#logotherapy

 •  514  23  20 hours ago
 •  7,506  87  16 hours ago
 • ورق بزنید💞‌‌‌ ‌‌نظر شما چیه؟
موافقین؟؟؟‌
لطفا توهین و بی احترامی نکنید♥‌
نظر و تجربه شخصی خودتون رو کامنت کنید
بحث و تبادل زیر پست آزاد‌ ‌
لایک و کامنت فراموش نشه 🌹
پستای قبل رو هم ببینید 🌹
‌ ‌
@hamsargram_
@hamsargram_
@hamsargram_
‌
‌
‌
‌
‌‌
#همسرگرام
#عاشقانه#زن#متاهل#همسر#زندگی#ازدواج#عشق#ازدواج_دائم #ازدواج_آسان #عکسپروفایل #عکس #روانشناسی #زناشویی#زناشویی_موفق#ازدواج
#همسر#ازدواج#عاشقانه#عشق#زنان#مردان#دخترونه#عکس#تکست#روانشناسی#عاشقانه#روانشناسی_خانواده #خانواده #خانواده_عشق
 • ورق بزنید💞‌‌‌ ‌‌نظر شما چیه؟
  موافقین؟؟؟‌
  لطفا توهین و بی احترامی نکنید♥‌
  نظر و تجربه شخصی خودتون رو کامنت کنید
  بحث و تبادل زیر پست آزاد‌ ‌
  لایک و کامنت فراموش نشه 🌹
  پستای قبل رو هم ببینید 🌹
  ‌ ‌
  @hamsargram_
  @hamsargram_
  @hamsargram_
  ‌‌
  #همسرگرام
  #عاشقانه #زن #متاهل #همسر #زندگی #ازدواج #عشق #ازدواج_دائم #ازدواج_آسان #عکسپروفایل #عکس #روانشناسی #زناشویی#زناشویی_موفق#ازدواج
  #همسر#ازدواج#عاشقانه#عشق#زنان#مردان#دخترونه#عکس#تکست#روانشناسی#عاشقانه#روانشناسی_خانواده #خانواده #خانواده_عشق

 •  14,502  1,048  18 hours ago